Studyhub se spojil s platformou Truano. Od 19.1.2024 už nelze provádět nové rezervace na původní platformě StudyHub. Své lektory (a spoustu dalších) najdete na Truano.com.
 1. 1. ochrana osobních údajů
 2. 1.1 Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel zpracovává jimi poskytnuté osobní údaje za účelem poskytování Lekcí a provozu Platformy v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Uživatelů Provozovatelem jsou uvedeny na Platformě.
 3. 1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, zejména Uživateli nebo jeho kontaktní osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. 1.3 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v rozsahu (i) jméno a příjmení, (ii) datum narození, (iii) telefonní číslo a (iv) další identifikační a adresní údaje poskytnuté Uživatelem. Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje, které mu Uživatel sám poskytl.
 5. 1.4 Zpracování osobních údajů Provozovatelem je zákonné, neboť je při zpracování splněna vždy alespoň jedna z následujících podmínek:
  • a) Uživatel udělil souhlas (popřípadě zajistil souhlas jiných příslušných osob) se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro jeden či více konkrétních účelů;
  • b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  • c) zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Provozovatele vztahuje; nebo
  • d) zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 6. 1.5 Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  • a) za účelem poskytování služeb a splnění smluvních povinností Provozovatele může Provozovatel zpracovávat osobní údaje, které mu Uživatel poskytl, nebo které mu poskytne v budoucnu tím, že bude užívat jeho služby. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy;
  • b) Provozovatel může zpracovávat osobní údaje, které jsou nezbytné k uplatnění možných nároků Provozovatele a také za účelem ochrany práv Provozovatele, takové zpracování osobních údajů je oprávněným zájmem Provozovatele.
 7. 1.6 Provozovatel uchovává osobní údaje za účelem poskytování služeb a splnění smluvních povinností dle čl. 15.5 písm. a) výše po dobu trvání Smlouvy.
 8. 1.7 Provozovatel uchovává osobní údaje za účelem ochrany svých práv dle čl. 15.5 písm. b) výše, dokud trvá jeho oprávněný zájem.
 9. 1.8 Osobní údaje poskytnuté Uživatelem Provozovatel tedy uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z právních vztahů mezi stranami smlouvy nebo do odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů (pokud toto odvolání souhlasu znamená pro Provozovatele povinnost výmazu osobních údajů). Po uplynutí této doby jsou osobní údaje Provozovatelem vymazány.
 10. 1.9 Osobní údaje poskytnuté Uživatelem může Provozovatel předat jiným zpracovatelům, kteří mu dodávají poradenské, marketingové a další služby, vždy však v souladu s výše uvedenými účely.
 11. 1.10 Na základě pravidel stanovených v nařízení GDPR má subjekt osobních údajů zejména právo na:
  • a) přístup ke svým osobním údajům;
  • b) opravu osobních údajů, popřípadě na omezení jejich zpracování;
  • c) výmaz osobních údajů;
  • d) vznesení námitky proti zpracování osobních údajů;
  • e) přenositelnost svých osobních údajů;
  • f) odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • g) podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů, v případě, že se domnívá, že zpracováním bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů při jejich zpracování nebo související právní předpis.
 12. 1.11 Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv může Uživatel kontaktovat Provozovatele prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Provozovatel Uživatelům poskytne součinnost s uplatněním jejich práv.
 13. 1.12 Provozovatel prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů poskytnutých Uživatelem.
 14. 1.13 Provozovatel prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů poskytnutých Uživatelem v listinné podobě.
 15. 1.14 Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům poskytnutým Uživatelem mají přístup pouze jím pověřené osoby.